Polityka prywatności i polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW PLS

 1. WSTĘP

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem Serwisów: pls.pl, plusliga.pl, tauronliga.pl, tauron1liga.pl, oldboysvolleyballcup.pl, tv.pls.pl, kibice.siatkarskaliga.pl, profil.siatkarskaliga.pl (dalej: Serwis lub Serwisy), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polska Liga Siatkówki S.A. z siedzibą przy ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000151248, NIP: 5213113357, REGON: 016409188 (dalej: Administrator lub PLS). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: pls@pls.pl oraz numeru telefonu: + 48 22 253 11 11.

   Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@pls.pl.

  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  4. W trakcie wizyty w Serwisach dochodzi do gromadzenia:

   1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisów;

   2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

  5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

 2. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe:

   1. niezalogowanych użytkowników Serwisów korzystających z usług i funkcjonalności, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej na stronie oferty, dostęp do informacji i treści niewymagających założenia konta);

   2. zalogowanych użytkowników, którzy posiadają konto użytkownika w Serwisach Administratora.

  3. Administrator może wykorzystywać dane osobowe użytkowników Serwisów do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. W wyniku takich decyzji użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe korzyści w postaci np. otrzymywania dopasowanych do zainteresowań informacji marketingowych.

  4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisów mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:

   1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;

   2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze;

   3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie i innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

  5. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.

  6. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisów każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

   1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);

   2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe);

   3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   5. przenoszenia danych do innego administratora;

   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

   7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

    – na zasadach określonych w RODO.

  7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

  8. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać:

   1. dane innych osób przekazane przez użytkownika serwisów prowadzonych przez Administratora podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności;

   2. dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, dane osób będących uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Administratora);

   3. dane osobowe pozyskane od partnerów, sponsorów i innych podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody;

   4. dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

 3. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  1. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

   1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych w Serwisach numerów telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

   2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub właściwej obsługi zgłoszenia.

   3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

  2. KONTO UŻYTKOWNIKA

   1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

    1. zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j.; dalej: uśude), w tym rejestracja i prowadzenie bezpłatnego konta użytkownika i korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;

    2. obsługa reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

    3. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;

    4. poprawa jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji użytkownika (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

    5. prowadzenia komunikacji w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych dla zalogowanych użytkowników Serwisów (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

    6. marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów i sponsorów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

   2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia konta, w szczególności:

    1. adres e-mail,

    2. nazwa użytkownika,

    3. adres IP,

    4. oraz inne dane przekazane przez użytkownika w ramach korzystania z Serwisów Administratora (np. imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, miasto zamieszkania).

   3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

    1. czas niezbędny do realizacji umowy;

    2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane;

    3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

    4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

   4. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym prowadzenia konta i korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów: plusliga.pl, tauronliga.pl, tauron1liga.pl, www.oldboysvolleyballcup.pl, tv.pls.pl kibice.siatkarskaliga.pl, pls.pl, profil.siatkarskaliga.pl.

  3. FORUM

   1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia zarejestrowanemu i zalogowanemu użytkownikowi Serwisu wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy na forum dostępnym na stronie kibice.siatkarskaliga.pl (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

   2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z forum. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości wymiany informacji, w tym komentowania wiadomości, felietonów, galerii oraz materiałów wideo dostępnych na forum Administratora.

   3. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, co oznaczać będzie rezygnację z korzystania z forum.

   4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

   5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych).

   6. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

  4. NEWSLETTER

   1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

    1. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym przesyłania na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej informacji w ramach nieodpłatnej usługi newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

    2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".

    3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

   2. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osób korzystających z nieodpłatnej usługi newslettera obejmuje w szczególności Państwa adres e-mail.

   3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania, w tym świadczenia usługi newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy, w tym dostarczania wybranych przez Państwa w ramach usługi newslettera treści.

   4. Odstąpienie od umowy i rezygnacja z usługi newslettera może odbyć się w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wysyłanym do użytkownika newsletterze lub wysyłając korespondencję na adres: daneosobowe@pls.pl.

  5. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

   1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

    1. prowadzenia komunikacji marketingowej (tj. przekazywania informacji o produktach i usługach własnych PLS oraz o produktach i usługach partnerów/sponsorów) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;

    2. personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"

    - z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz uśude.

   2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

   3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

    1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;

    2. czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adresu e-mail, numeru telefonu).

   4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

   5. Administrator może także udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim współpracującym z PLS (partnerom/sponsorom) w celu realizacji przez te podmioty własnych działań marketingowych. Udostępnienie danych możliwe będzie wyłącznie na podstawie Państwa odrębnej zgody na przetwarzanie danych w takim celu. Wskazany w treści zgody na udostępnienie danych partner/sponsor PLS stanie się wówczas niezależnym administratorem przekazanych na tej podstawie danych osobowych.

  6. FACEBOOK

   1. Polska Liga Siatkówki S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają strony Administratora dostępne pod adresami: https://www.facebook.com/plusligaofficial/, https://www.facebook.com/TAURONLiga, https://www.facebook.com/TAURON1Liga (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

   2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

    1. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

    2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

   3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

    1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,

    2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

    3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

   4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z:

    1. regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz

    2. „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy) lub

    3. przepisów prawa

   5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

    1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),

    2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

    3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.

   6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

   7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

   8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

   9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Polska Liga Siatkówki S.A. oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

    1. w niniejszym dokumencie,

    2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy,

    3. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

   10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

   11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

  7. INSTAGRAM

   1. Polska Liga Siatkówki S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka w ramach serwisu Instagram, którzy odwiedzają strony Administratora dostępne pod adresami: https://www.instagram.com/plusligaofficial/?hl=pl, https://www.instagram.com/tauronliga/, (dalej: Profil Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

   2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach Instagramu, odwiedzają Profil Firmowy. Dane te są przetwarzane:

    1. w związku z prowadzeniem Profilu Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

    2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagramu lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

   3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

    1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach Instagramu,

    2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Profil Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

    3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Instagramu lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

   4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagramu wynikają wprost z:

    1. regulaminu Instagramu (dokument jest dostępny na stronie Instagramu pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz

    2. „Zasad dotyczących danych na Instagramie” (dokument jest dostępny na stronie Instagramu pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875) lub

    3. przepisów prawa

    - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Instagram.

   5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

    1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Instagramu),

    2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

    3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Instagramu lub innych usług Facebooka.

   6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Instagramu, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

   7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagramu do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

   8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Instagramu, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

   9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie Konta Firmowego lub posta, anulowanie polubienia), Polska Liga Siatkówki S.A. oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

    1. w niniejszym dokumencie,

    2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy,

    3. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

   10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Instagramu o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

   11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

  8. TWITTER

   1. Polska Liga Siatkówki S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Twittera, którzy odwiedzają strony Administratora dostępne pod adresami: https://twitter.com/PlusLiga_ oraz https://twitter.com/TAURON1liga (dalej: Konto Firmowe). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

   2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług Twittera, odwiedzają Konto Firmowe. Dane te są przetwarzane:

    1. w związku z prowadzeniem Konta Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

    2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez Twittera (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

   3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

    1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Twitterze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera,

    2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Konto Firmowe, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

    3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług Twitter (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

   4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera wynikają wprost z:

    1. regulaminu Twittera (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules) oraz

    2. „Twitter Privacy Policy” (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy) lub

    3. przepisów prawa

    - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Twitter.

   5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

    1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Twittera),

    2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Twittera). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

    3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług Twittera.

   6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Twittera, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

   7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

   8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

   9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego), Polska Liga Siatkówki S.A. oraz Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

    1. w niniejszym dokumencie,

    2. w dokumencie „Twitter Privacy Policy”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy,

    3. w dokumencie „Twitter Controller-to-Controller Data Protection Addendum”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

   10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Twitter (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy).

   11. Z inspektorem ochrony danych Twittera można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@twitter.com.

  9. YOUTUBE

   1. Polska Liga Siatkówki S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach YouTube, którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne pod adresami: https://twitter.com/PlusLiga_, https://www.youtube.com/user/LigaTVExtra (dalej: Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

   2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:

    1. w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

    2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

   3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

    1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,

    2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

    3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

   4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:

    1. regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz

    2. „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub

    3. przepisów prawa

    - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

   5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

    1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),

    2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

    3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.

   6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

   7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

   8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

   9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), Polska Liga Siatkówki S.A. oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

    1. w niniejszym dokumencie,

    2. w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,

   10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).

   11. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: data-protection-office@google.com.

  10. LINKEDIN

   1. Polska Liga Siatkówki S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://pl.linkedin.com/company/polska-liga-siatk%C3%B3wki-s-a (dalej: Strona Firmowa). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

   2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:

    1. w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

    2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

   3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

    1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,

    2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

    3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

   4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:

    1. regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz

    2. „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub

    3. przepisów prawa

    - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

   5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

    1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),

    2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

    3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.

   6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

   7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

   8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

   9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), Polska Liga Siatkówki S.A. oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

    1. w niniejszym dokumencie,

    2. w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,

    3. w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

   10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).

   11. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

 4. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  1. Korzystanie z Serwisów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

  2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

  3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

  4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisami.

  5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisów PLS oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisów przez użytkowników.

  6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisów i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisami oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

  7. Serwisy wykorzystują do swego działania pliki cookies i podobne technologie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej poniżej.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisów prowadzonych przez PLS, w szczególności: plusliga.pl, pls.pl, tauronliga.pl, tauron1liga.pl, tv.pls.pl, oldboysvolleyballcup.pl, kibice.siatkarskaliga.pl, profil.siatkarskaliga.pl.

  2. W Serwisach mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron sponsorów, partnerów, akcjonariuszy i innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. www.polsat.pl, www.tauron.pl, www.plus.pl, www.sklepsiatkarza.pl, www.jmc.pl, wygrajsiatkarskalige.pl, www.bbtsbielsko.pl, youtube.com, facebook.com, instagram.com,). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

  3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:

   1. rozwoju technologii,

   2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

   3. rozwoju Serwisów, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.

  4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisach oraz wysłanie wiadomości e-mail do osób posiadających aktywne konto użytkownika.

  5. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia __.__ 2021 r.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Polska Liga Siatkówki S.A. (dalej: Administrator lub PLS), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w Serwisach plusliga.pl, pls.pl, tauronliga.pl, tauron1liga.pl, oldboysvolleyballcup.pl, tv.pls.pl, kibice.siatkarskaliga.pl, profil.siatkarskaliga.pl (dalej: Serwisy) plików cookies i podobnych technologii internetowych (takich jak IndexedDB i Web Storage).

  2. Za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

  3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

  4. Celem wykorzystywania przez Serwisy wskazanych powyżej technologii jest:

   1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

   2. utrzymanie sesji (po zalogowaniu na konto użytkownika), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

   3. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   4. prezentacja reklam, w tym w oparciu o preferencje użytkownika.

 2. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

  1. W czasie korzystania z Serwisów na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

   1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,

   2. wygenerowany unikatowy numer,

   3. czas przechowywania pliku.

  2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisach wykorzystywane są następujące typy plików:

   1. Ze względu na źródło pochodzenia:

    1. tzw. first-party cookies - pochodzące z Serwisu, który jest odwiedzany przez użytkownika; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora;

    2. tzw. third-party cookies - wykorzystywane przez podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator.

   2. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

    1. pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu oraz usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;

    2. pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą dany Serwis.

  3. W Serwisach stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   1. niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych w danym Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes");

   2. reklamowe pliki cookies (w tym pliki mediów społecznościowych) – umożliwiają prezentowanie informacji dostosowanych do preferencji użytkowników (na podstawie historii przeglądania oraz podejmowanych przez użytkownika działań wyświetlane są reklamy w naszych Serwisach oraz w witrynach stron trzecich, w tym w sieciach społecznościowych). Dzięki nim możemy także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych PLS i naszych partnerów; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);

   3. analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności danej strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisów PLS, które strony są najbardziej popularne i możemy poprawić działanie naszych Serwisów; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).

  4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

   1. w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisach usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych (np. filmów YouTube);

   2. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (np. za pomocą narzędzi Hotjar, Google Analytics), które pomagają nam w poznaniu sposobów korzystania z Serwisów;

   3. w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;

   4. w celu realizacji własnych celów marketingowych Administratora oraz podmiotów współpracujących z PLS (partnerów i sponsorów).

  5. Szczegóły dotyczące plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisów Administratora:

   Niezbędne (4)

   Nazwa Dostawca Cel Wygasa Typ
   contentia PLS

   Zapisywanie informacji dotyczących bieżącej sesji użytkownika (session id)

   Sesja HTTP / JavaScript
   cookie_manager PLS

   Zapisywanie informacji, jakie ciasteczka użytkownik zaakceptował

   1 rok HTTP / JavaScript
   gamesRate_* PLS

   Dla użytkownika niezalogowanego trzymanie informacji o typowaniu użytkownika na stronie (wynik obstawionego meczu); dla użytkownika zalogowanego ta informacja trzymana jest w bazie danych

   Sesja HTTP / JavaScript
   pollVotes_* PLS

   Dla użytkownika niezalogowanego trzymanie informacji o glosowaniu w sondażu (na jaką odpowiedź zagłosował); dla użytkownika zalogowanego ta informacja trzymana jest w bazie danych

   365 dni HTTP / JavaScript

   Reklamowe (4)

   Nazwa Dostawca Cel Wygasa Typ
   C Adform

   Określa, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie.
   1 – Pliki cookie są dozwolone
   3 – Rezygnacja

   C=1 – 60 dni, C=3 – 3650 dni HTTP / JavaScript
   token Adform

   Token zabezpieczający do funkcji rezygnacji

   Sesja HTTP / JavaScript
   datr Facebook

   Aby zapewnić zapobieganie oszustwom

   2 lata HTTP / JavaScript
   _fbp Facebook

   Do przechowywania i śledzenia odwiedzin w witrynach

   3 miesiące HTTP / JavaScript

   Analityczne (4)

   Nazwa Dostawca Cel Wygasa Typ
   _ga Google Analitics

   Służy do rozróżniania użytkowników

   2 lata HTTP / JavaScript
   _gat Google Analitics

   Służy do ograniczania szybkości żądań. Jeśli Google Analytics zostanie wdrożony za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_<property-id>

   1 minuta HTTP / JavaScript
   _ga_* Google Analitics

   Służy do utrwalania stanu sesji

   2 lata HTTP / JavaScript
   _gid Google Analitics

   Służy do rozróżniania użytkowników

   1 dzień HTTP / JavaScript
  6. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii internetowych umożliwiających przechowywanie danych:

   1. IndexedDB- dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen, z których zostały zapisane;

   2. Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.

   3. Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

 3. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

  1. W Serwisach PLS znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych podmiotów trzecich, w tym usługodawców, sponsorów i partnerów PLS oraz do serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.

 4. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

  1. Użytkownik Serwisów PLS może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie, przy czym zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z oferowanych usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności danego Serwisu.

  2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies reklamowych i analitycznych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych w każdym Serwisie Administratora (w tym celu należy skorzystać z opcji „Ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

  3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

  4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

   1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

   2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

   3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

   4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

   5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

   6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

  5. Korzystając z funkcji ustawień poszczególnych przeglądarek internetowych użytkownik może zdecydować się na akceptowanie wybranych plików cookies, zablokowanie takich plików, a także usunąć wszystkie pliki cookies ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w danym Serwisie.

Poprzednie wersje dokumentu: