Regulamin serwisu

 1. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Hasło – ciąg znaków ustalanych przez Użytkownika, w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do Konta;

  2. Konto – część Serwisu dostępna dla Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu, zawierająca informacje o Użytkowniku oraz umożliwiająca korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu;

  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z PLS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  4. Login – adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta;

  5. Materiały – wszelkie informacje, utwory, oznaczenia, nazwy, symbole, wizerunki, linki, komentarze, awatary, wpisy, opisy, podpisy niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia, przekazane, ujawnione, upublicznione lub udostępnione w Serwisie przez Użytkownika;

  6. Newsletter – udostępniane przez PLS za pośrednictwem poczty elektronicznej treści informacyjne dotyczące rozgrywek ligowych PlusLigi, TAURON Ligi, TAURON 1. Ligi Mężczyzn, meczów polskich drużyn w europejskich pucharach oraz spotkań reprezentacji Polski, jak i treści reklamowe, handlowe, marketingowe dotyczące produktów i usług PLS lub produktów i usług partnerów lub sponsorów PLS;

  7. PLS – Polska Liga Siatkówki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000151248, NIP: 5213113357, REGON: 016409188;

  8. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dostępny pod adresem internetowym: https://profil.siatkarskaliga.pl/documents/id/2.html

  9. Regulamin Serwisu – niniejszy Regulamin;

  10. Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika danych do Serwisu umożliwiających utworzenie Konta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie;

  11. Serwisy – ogół funkcjonalności dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnionych przez PLS pod adresami: tj.: plusliga.pl, tauronliga.pl, www.tauron1liga.pl, www.oldboysvolleyballcup.pl, tv.pls.pl kibice.siatkarskaliga.pl, pls.pl, profil.siatkarskaliga.pl, (pojedynczo zwane „Serwisem”);

  12. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, a która ukończyła 16 lat, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. PLS nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego;

  13. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który posiada Konto w Serwisie.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisów, prowadzonych i administrowanych przez PLS tj.: plusliga.pl, lsk.pls.pl, www.krispol1liga.pl, www.oldboysvolleyballcup.pl, tv.pls.pl kibice.siatkarskaliga.pl, pls.pl, mlodaliga.pl, mlodaligakobiet.pl, profil.siatkarskaliga.pl.

  2. Wydawcą Serwisów jest Polska Liga Siatkówki S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-112 Warszawa, ul. Bagno 2.

  3. Korzystanie z Serwisów odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin znajduje zastosowanie do każdego z Serwisów jak i do poszczególnych usług w nich oferowanych, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów nie stanowią inaczej. W przypadku gdy świadczenie danej usługi odbywa się na podstawie uregulowań szczególnych (odrębnego regulaminu), przed pierwszym udostępnieniem takiej usługi w danym Serwisie pojawi się żądanie zapoznania się przez Użytkownika z tym regulaminem i wyrażenia odrębnej zgody na treść regulaminu.

  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

  5. Serwis, w tym usługi oferowane w ramach Serwisu, kierowane są do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że Użytkownikiem może być także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, a która ukończyła 16 lat, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Akceptacja Regulaminu Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczna z potwierdzeniem spełnienia przez niego warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim.

  6. Regulamin Serwisu udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Zakres i zasady świadczenia usług w Serwisie

  1. Świadczenie usług na rzecz Użytkownika w Serwisie jest nieodpłatne.

  2. W ramach Serwisów PLS stwarza możliwość, w szczególności:

   1. przeglądania, pobierania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkowników informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.) udostępnionych w ramach Serwisu, w szczególności informacji i materiałów o rozgrywkach ligowych PlusLigi, TAURON Ligi, TAURON 1. Ligi Mężczyzn, meczów polskich drużyn w europejskich pucharach oraz spotkań reprezentacji Polski;

   2. w przypadku Użytkownika zarejestrowanego - dostępu do Konta oraz usług z nim związanych, w tym typowania wyników meczu, ranking typujących, udział w sondażach (głosowanie na wybrane opcje), dostępu do forum umożliwiającego komentowanie wiadomości, felietonów i galerii oraz materiałów wideo;

   3. korzystania z usługi Newslettera, polegającej na przesyłaniu, na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych dotyczących rozgrywek ligowych PlusLigi, TAURON Ligi, TAURON 1. Ligi Mężczyzn, meczów polskich drużyn w europejskich pucharach oraz spotkań reprezentacji Polski, jak i treści reklamowych, handlowych, marketingowych, dotyczących produktów i usług PLS lub produktów i usług partnerów lub sponsorów.

  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną:

   1. w przypadku usług, o których mowa w pkt 3.2. a) – zostaje zawarta każdorazowo z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron Serwisu przez Użytkownika;

   2. w przypadku usług, o których mowa w pkt 3.2. b) – zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta i zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta;

   3. w przypadku usług, o których mowa w pkt 3.2. c) – zostaje zawarta z chwilą zapisania przez Użytkownika na Newsletter i zostaje rozwiązana z chwilą rezygnacji z Newslettera przez Użytkownika.

  4. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.5. poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres e-mail: daneosobowe@pls.pl PLS prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.

  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku żądania przez Użytkownika świadczenia usług (dostarczania treści cyfrowych) przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 4. Konto Użytkownika zarejestrowanego

  1. Założenie Konta jest dobrowolne i nieodpłatne, aczkolwiek jest niezbędne do skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów: plusliga.pl, tauronliga.pl, tauron1liga.pl, www.oldboysvolleyballcup.pl, tv.pls.pl kibice.siatkarskaliga.pl, pls.pl, profil.siatkarskaliga.pl,

  2. Konto zawiera treści i funkcje dedykowane dla Użytkowników zarejestrowanych, w tym w szczególności umożliwia:

   1. dostęp do siatkarskiego forum,

   2. edytowanie ustawień Newslettera oraz wyrażonych przez Użytkownika zgód,

   3. edytowanie i dodawanie informacji o Użytkowniku,

   4. typowanie wyników meczu, dostęp do rankingu typujących, udział w sondażach (głosowanie na wybrane opcje).

  3. Rejestracja i aktywacja Konta przebiega w następujący sposób:

   1. Użytkownik podaje w formularzu Rejestracji następujące dane:

    • adres e-mail (stanowiący również Login);

    • nazwę użytkownika;

    • Hasło;

   2. Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności;

   3. następnie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny;

   4. po kliknięciu w link aktywacyjny Konto zostaje aktywowane, a Użytkownik otrzymuje status Użytkownika zarejestrowanego.

  4. Link aktywacyjny wygasa, jeżeli Użytkownik nie dokona aktywacji Konta w okresie 24 godzin od zarejestrowania konta na stronie. W takim przypadku konieczne jest powtórzenie Rejestracji.

  5. Po założeniu Konta, Użytkownik zarejestrowany może w ustawieniach Konta edytować podane przez siebie podczas Rejestracji dane z wyłączeniem nazwy Użytkownika oraz dodawać nowe dane i informacje, w tym awatara.

  6. Dane Użytkowników zarejestrowanych są widoczne dla pozostałych Użytkowników w ramach stron Serwisów, w szczególności w ramach bazy profili oraz przy komentarzach Użytkowników na forum. Dane Użytkowników są widoczne na następujących zasadach:

   1. nazwa Użytkownika, awatar (jeżeli został dodany), ulubione drużyny (jeżeli zostały wybrane), typowania (jeżeli miały miejsca) – są zawsze widoczne;

   2. imię, nazwisko, płeć, miasto zamieszkania, państwo, opis, stopka forum, skype, gadu-gadu, telefon kontaktowy – jeżeli Użytkownik uzupełnił profil o te dane. Jeżeli Użytkownik nie chce aby dane te były dostępne dla pozostałych Użytkowników, winien pozostawić pola puste;

   3. adres e-mail Użytkownika – jest widoczny tylko jeżeli nie została przez Użytkownika zaznaczona opcja „Ukryj adres e-mail w moim publicznym profilu” - w zakładce „Edytuj Profil”.

  7. Edytując ustawienia Konta Użytkownik zarejestrowany może ustanowić tzw. awatar tj. obrazek wyświetlany przy nazwie Użytkownika.

  8. Zabrania się kopiowania awatarów innych Użytkowników - chyba że posiadacz danego awatara wyrazi na to zgodę. Awatar nie może być obraźliwy, wulgarny, pornograficzny, polityczny, religijny lub propagujący przemoc.

  9. Użytkownik zarejestrowany obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W przypadku powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła, Użytkownik zarejestrowany powinien powiadomić o tym niezwłocznie PLS.

  10. Zarówno Użytkownik, jak i PLS mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

  11. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, PLS poinformuje o planowanym usunięciu Konta, przesyłając tę informację na adres e-mail Użytkownika, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

  12. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Konta oraz usług z nim związanych może zostać rozwiązana przez PLS ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

   1. Użytkownik złożył nieprawdziwe oświadczenie, zataił lub podał nieprawdziwe dane lub informacje wymagane do zawarcia lub wykonywania umowy, bądź też jeżeli prawdziwość oświadczeń, danych lub informacji podanych przez Użytkownika budzi uzasadnione wątpliwości;

   2. PLS utracił w całości lub części uprawnienia niezbędne do świadczenia usług lub z innych względów, w szczególności technicznych, PLS utracił możliwość świadczenia usług;

   3. Użytkownik dopuścił się naruszenia warunków świadczenia usług określonych w Regulaminie lub innych dokumentach.

  13. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, składane przez Użytkownika, powinno zostać złożone PLS na następujący adres e-mail: daneosobowe@pls.pl.

  14. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług składane przez PLS powinno zostać wysłane na adres e-mail Użytkownika.

  15. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub ustania bytu prawnego Użytkownika nie będącego osobą fizyczną, umowa o świadczenie usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych wygasa. Konto Użytkownika zostanie usunięte po otrzymaniu przez PLS wiarygodnych informacji o śmierci lub ustaniu bytu prawnego Użytkownika.

  16. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług dostępu do Konta wiąże się z usunięciem Konta. Usunięcie Konta jest równoznaczne z bezpowrotną dla Użytkowania utratą wszystkich danych zgromadzonych w ramach tego Konta. Konto raz usunięte nie może być przywrócone.

  17. Usunięcie Konta nie oznacza automatycznego usunięcia wszelkich danych osobowych o Użytkowniku. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Polityka prywatności.

  18. PLS może zawiesić świadczenie usług Użytkownikowi (zablokować Konto) w następujących przypadkach:

   1. korzystania z Serwisu za pośrednictwem Konta przez osoby trzecie, nieupoważnione przez Użytkownika zarejestrowanego;

   2. działania lub zaniechania Użytkownika lub osoby, za której działanie lub zaniechanie Użytkownik ponosi odpowiedzialność, powodującego szkodę lub utrudniającego bądź uniemożliwiającego świadczenie lub korzystanie z usług przez innych Użytkowników, PLS lub inne podmioty współpracujące z PLS;

   3. korzystania z usług w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub dobre obyczaje, np. poprzez zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym itp.;

   4. podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania bądź też dokonywania zmian, usuwania lub dodawania jakiegokolwiek zapisu do informacji osób trzecich bez ich zgody;

   5. wykorzystywania urządzeń lub oprogramowania przez Użytkownika niewspółpracujących z Serwisem lub zakłócających jego funkcjonowanie;

   6. złożenia przez Użytkownika nieprawdziwego oświadczenia, zatajenia lub podania nieprawdziwych danych lub informacji, bądź też jeżeli prawdziwość oświadczeń, danych lub informacji podanych przez Użytkownika budzi uzasadnione wątpliwości;

   7. naruszenia w inny sposób warunków świadczenia usług określonych w Regulaminie lub innych dokumentach.

  19. Ponadto PLS ma prawo zawiesić świadczenie usług Użytkownikowi jeżeli:

   1. żądanie takie zgłoszą właściwe organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

   2. PLS utraci w całości lub części możliwość świadczenia usług, w szczególności ze względów technicznych.

  20. Wznowienie świadczenia usług następuje nie wcześniej niż po ustaniu przyczyn zawieszenia.
   W przypadku zawieszenia świadczenia usługi na podstawie pkt 4.18. Regulaminu, PLS może uzależnić wznowienie świadczenia usług od wniosku Użytkownika.

 5. Zasady korzystania z forum

  1. Użytkownik zarejestrowany posiada dostęp do forum zamieszczonego na stronach Serwisu umożliwiającego komentowanie wiadomości, felietonów, galerii oraz materiałów wideo.

  2. Celem zamieszczenia komentarza na forum wymagane jest zalogowanie się przez Użytkownika do Konta.

  3. Komentarze na forum publikowane są pod nazwą Użytkownika podaną przez niego w ramach Konta. Jeżeli Użytkownik dodał awatar lub zdefiniował podpis na forum, komentarz Użytkownika opatrzony jest także awatarem lub zdefiniowanym podpisem.

  4. Zamieszczenie komentarza na forum jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem w sieci Internet.

  5. Komentarze Użytkownika mogą zostać poddane ocenie lub skomentowane przez innych użytkowników. PLS nie ma możliwości ingerowania w treść opinii lub komentarzy, o których mowa w zdaniu poprzednim i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

  6. Użytkownik korzystając z forum zobowiązany jest:

   1. nie duplikować postów i tematów;

   2. nie używać wielkich liter w tytułach wątków.

  7. Użytkownik korzystając z forum zobowiązany jest nie umieszczać treści:

   1. które zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe, obraźliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne, erotyczne, dotyczące przemocy lub które zawierają linki do takich treści,

   2. które zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub system komputerowy lub które zawierają linki do takich treści,

   3. które propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki, lub które zawierają linki do takich treści,

   4. które są niezgodne z tematyką Serwisów,

   5. które naruszają normy społeczne, moralne, obyczajowe lub zasady współżycia społecznego lub które zawierają linki do takich treści,

   6. które mogą naruszać dobra osobiste osób trzecich lub które zawierają linki do takich treści,

   7. które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, w tym product placementu lub które zawierają linki do takich treści,

   8. które zawierają utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których Użytkownikowi nie przysługują prawa niezbędne dla ich eksploatacji lub które zawierają linki do takich treści,

   9. niezgodnych z obowiązującym prawem, lub które zawierają linki do takich treści.

  8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu.

  9. PLS oświadcza, że nie zamawia, nie zleca przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, komentarzy na forum.

  10. PLS zastrzega sobie prawo do usunięcia, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania Użytkownika, komentarzy:

   1. które zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe, obraźliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne, erotyczne, dotyczące przemocy lub które zawierają linki do takich treści,

   2. które zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub system komputerowy lub które zawierają linki do takich treści,

   3. które propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki, lub które zawierają linki do takich treści,

   4. które uległy dezaktualizacji,

   5. które są niezgodne z tematyką Serwisów,

   6. które naruszają normy społeczne, moralne, obyczajowe lub zasady współżycia społecznego lub które zawierają linki do takich treści,

   7. które mogą naruszać dobra osobiste osób trzecich lub które zawierają linki do takich treści,

   8. które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, w tym product placementu lub które zawierają linki do takich treści,

   9. które zawierają utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których Użytkownikowi nie przysługują prawa niezbędne dla ich eksploatacji, lub które zawierają linki do takich treści,

   10. niezgodnych z obowiązującym prawem, lub które zawierają linki do takich treści,

   11. w przypadku których PLS otrzymał wiarygodne lub urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze komentarzy lub związanej z nimi działalności – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Newsletter

  1. Newsletter zawiera treści informacyjne dotyczące rozgrywek ligowych PlusLigi, TAURON Ligi, TAURON 1. Ligi Mężczyzn, meczów polskich drużyn w europejskich pucharach oraz spotkań reprezentacji Polski, jak i treści reklamowe, handlowe, marketingowe dotyczące produktów i usług PLS lub produktów i usług partnerów lub sponsorów.

  2. Newsletter przesyłany jest przez PLS z określoną częstotliwością w formie wiadomości e-mail na udostępniony PLS przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

  3. Użytkownik może zarejestrować się do usługi Newslettera, w jeden z następujących sposobów:

   1. bez zakładania Konta – postępując zgodnie z poniższą procedurą:

    • wpisując w pole na dole stron Serwisu adres e-mail, następnie klikając „Zapisz się”,

    • następnie wpisując ponownie adres e-mail oraz wybierając zakres tematyczny Newslettera,

    • nadto, w przypadku woli otrzymywania informacji handlowych, reklamowych marketingowych, produktów i usług partnerów lub sponsorów – oznaczając odpowiednie zgody,

    • potwierdzając wolę otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail.

   2. po założeniu Konta – postępując zgodnie z poniższą procedurą:

    • wybierając zakładkę „Newsletter”, a następnie wybierając zakres tematyczny Newslettera,

    • nadto, w przypadku woli otrzymywania informacji handlowych, reklamowych marketingowych, produktów i usług partnerów lub sponsorów – oznaczając odpowiednie zgody.

    • potwierdzając wolę otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail.

  4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez:

   1. kliknięcie w otrzymanym Newsletterze w słowo „tutaj” w zdaniu na dole Newslettera „Kliknij tutaj, aby edytować lub usunąć swoją subskrypcję” lub

   2. poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@pls.pl.

  5. Rezygnacja, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w zakresie Newslettera.

  6. Usunięcie Konta prowadzi do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Newslettera.

 7. Korzystanie z Serwisu. Obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z oferowanych w jego ramach usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra majątkowe lub osobiste osób trzecich, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.

  4. PLS nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz bezpieczeństwo stron internetowych należących do innych podmiotów, do których linki zamieszczono w Serwisie, które embedowano w Serwisie, bądź do których automatycznie przekierowano.

  5. PLS, w granicach dozwolonych prawem, nie ponosi odpowiedzialności także za:

   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

   2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych;

   3. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika;

   4. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach inwestycyjnych, gospodarczych, biznesowych etc.

  6. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisów służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które PLS uznaje za rzetelne i sprawdzone.

  7. W ramach Serwisów PLS może umożliwić Użytkownikowi przedstawienie, przekazanie, ujawnienie, upublicznienie lub udostępnienie Materiałów.

  8. Udostępnianie Materiałów, o których mowa w pkt 7.7. powyżej, odbywa się wyłącznie w oparciu o funkcjonalności dostępne dla Użytkownika w ramach Serwisów, w tym zgodnie z parametrami oraz warunkami technicznym przewidzianymi przez te funkcjonalności.

  9. Udostępniając dany Materiał, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

   1. jest wyłącznym twórcą Materiału, w tym wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania Materiałem, jak i że prawa Użytkownika do Materiału, w tym wszystkich jego części nie są ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej;

   2. Materiał, w tym jego rozpowszechnienie w Serwisie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, danych osobowych, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, moralności, uczuć lub przekonań;

   3. zwolni PLS z wszelkich roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu na skutek ich udostępnienia przez Użytkownika, w tym w szczególności zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, w tym koszty obsługi prawnej związane z dochodzeniem roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

   4. udostępnia Materiał dobrowolnie, a PLS nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Użytkownika ani osób trzecich jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z zamieszczeniem Materiału w Serwisach;

   5. udostępniony Materiał nie zawiera wirusów lub plików mogących uszkodzić sprzęt lub system komputerowy.

 8. Wymagania techniczne

  1. Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

   1. dostęp do jednej z następujących przeglądarek: Przeglądarki internetowe wydane po 2012 roku takie jak: IE 11, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iOS Safari, Android Browser, Opera Mini, Opera Mobile, Chrome for Android, Firefox for Android, UC Browser for Android, Samsung Internet.

   2. włączona obsługa JavaScript;

   3. dostęp do sieci Internet;

   4. skrzynka e-mail - w przypadku Rejestracji, i zakładania Konta, usługi Newslettera, bądź wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania informacji/odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania informacji handlowych, reklamowych, marketingowych;

   5. włączona obsługa plików cookies.

  2. PLS informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań PLS nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych na stronie internetowej Serwisu, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.

  3. PLS dokłada starań, aby Serwis był dostępny za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. PLS nie może jednak zapewnić, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z całości Serwisu lub każdej z usług. Ponadto, korzystanie z całości lub części Serwisu lub danej usługi może wymagać szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu.

  4. PLS zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków PLS i Użytkownika.

  5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, PLS ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, jak również do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

  6. PLS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem PLS.

  7. Niezależnie od powyższego, PLS ma prawo zaprzestać świadczenia usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. PLS nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 9. Dane osobowe Użytkownika

  Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym zasady wykorzystywania plików cookies, zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym https://profil.siatkarskaliga.pl/documents/id/2.html

 10. Prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych

  1. Wszelkie prawa do Serwisów zastrzeżone są na rzecz PLS, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz PLS lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Serwisów. Zarówno Serwisy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

  2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisach, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.3. niniejszego Regulaminu, zabronione jest w szczególności:

   1. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Serwisów lub ich części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisów,

   2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Serwisów, także aktualnych: wiadomości, felietonów i innych utworów na jakiekolwiek tematy,

   3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

  3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisów oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy PLS oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Serwisów.

  4. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Serwisów materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w Serwisach na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

  5. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt 10.3. - 10.4. niniejszego Regulaminu korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych na stronach Serwisów bez uprzedniej wyraźnej zgody PLS udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw PLS (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane na stronach Serwisów) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisów, prosimy o kontakt na adres pls@pls.pl.

  6. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie mogą naruszać praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw przysługujących innym podmiotom.

  7. Użytkownik, w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do PLS dotyczących naruszania jakichkolwiek praw do zamieszczonych przez Użytkownika treści, podejmie wszelkie niezbędne działania, aby uwolnić PLS od odpowiedzialności w powyższym zakresie, w tym w razie potrzeby wstąpi do sprawy w miejsce PLS lub przystąpi do sprawy po stronie PLS jako interwenient uboczny. Ponadto Użytkownik naprawi PLS wszelkie szkody powstałe po stronie PLS w związku z roszczeniami podmiotów trzecich dotyczących zamieszczonych przez Użytkownika treści, w tym koszty sądowe i zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień.

  8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści umieszczonych przez PLS w Serwisie wyłącznie na własny użytek. W szczególności, bez upoważnienia udzielonego przez PLS w formie pisemnej niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie całości Serwisu lub jakichkolwiek jego części, dla celów komercyjnych lub publicznych. Zakazane jest także usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych.

  9. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Serwisów.

 11. Reklamacje

  1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Składanie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie przez Użytkownika stosownej informacji:

   1. drogą listowną na adres: Polska Liga Siatkówki S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 00-112, ul. Bagno 2;

   2. za pomocą poczty elektronicznej – na adres pls@pls.pl.

  2. Użytkownicy niebędący Konsumentami, mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

   1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail – jeżeli Użytkownik go posiada);

   2. opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji;

   3. datę i godzinę wystąpienia problemu.

  4. Jeśli reklamacja zawierać będzie braki, w stosunku do wymogów określonych w pkt 11.3., PLS zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieusunięcia braków lub niemożności skontaktowania się ze składającym reklamację ze względu na brak danych kontaktowych, jak również w przypadku wniesienia, przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, reklamacji po upływie terminu wskazanego w pkt 11.2., reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym PLS niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

  5. PLS udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację dotyczącą Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację, PLS przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku, chyba że Użytkownik wskaże na wolę otrzymania odpowiedzi w formie wiadomości e-mail.

  6. Jeżeli PLS nie udzielił Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt 11.5, uważa się, że uznał reklamację.

 12. Postanowienia końcowe

  1. PLS ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności:

   1. w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych w Serwisie lub w przypadku dodania nowych funkcjonalności;

   2. w przypadku rozszerzenia zakresu usług oferowanych przez Serwis lub w przypadku wprowadzenia zmian w świadczonych usługach;

   3. w przypadku zmian w przepisach prawa.

  2. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu lub innych warunków świadczenia usług, może rozwiązać umowę. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie lub innych warunkach świadczenia usług oznacza ich akceptację.

  3. Zmiany Regulaminu Serwisu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Serwisu w Serwisie oraz komunikowane na stronie głównej Serwisu z 14-dniowym uprzedzeniem w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.

  4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

  5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami wszelkie spory z PLS wynikające lub związane z jego funkcjonowaniem rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby PLS.

  6. Wątpliwości dotyczące treści Regulaminu należy rozstrzygać w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem: pls@pls.pl.

  8. Niniejszy Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 21.10.2020 r.

Poprzednie wersje dokumentu: